Биланс на состојба за самофинансирачка сметка – 787