,, Ви благодариме Свети Кирил и Методиј ” –
III-2 одделение со одд. наставник Ленче Неделковска
ООУ,, Живко Брајковски ” Бутел, Скопје (е-училница)