Во организација на МЦГО и Детската фондација ” Песталоци” се одржа напредна обука на тема “Интеркултурно образование во наставата”.
Благодарност до обучувачите Александар Таковски и Маја Мухиќ за споделените искуства и идеи за реализација на идните активности.
Në organizimin e QMAQ-ja dhe Fondacioni i Fëmijëve “Pestaloci”, u u mbajt trajnim i avancuar me temë “Edukimi ndërkulturor gjatë mësimdhënies”.
I falënderojmë trajnuesit Aleksandar Takovski dhe Maja Muhiq për përvojat dhe idetë e përbashkëta për realizimin e aktiviteteve të ardhshme.