Во период 20.09.2021(понеделник) до 24.09.2021(петок) во времераење од 90мин. беше спроведена обука под наслов „ Препознавање адаптација и поддршка на учениците со потешкотии во образованието“.Обуката беше спроведена од страна на стручна служба специјален едукатор и рехабилитатор и психолог
Самата обука опфаќа суштински проблем со кои се соочува целиот наставниот кадар, а тоа е детекција, адаптирање користење соодветни техники и методи за работа со учениците со потешкотии и ученици со посебни образовни потеби. За детекција на потешкотиите и афинитетите на учениците потребна е добра проценка од страна на наставниот кадар за да може соодветно да се пристапи и да се изработи ИОП(индивидуален образовен план) односно диференцирани цели за оние ученици кои постигнуваат поголеми резултати во однос на останатите ученици. Индивидуалниот пристап и прилагодување на потребите на учениците е клучно за придонесот максимално да се раззвијат потенцијалите на учениците и постигнување на нивната цел. Со постојано надоградување се прибчижуваме за вклучување на сите деца во образовниот процес и нивно адекватно прифаќање во училишниот контекст. Учениците се третираат рамноправно и правично земаќиги во предвит нивните индивидуални разлики.
Наставниците и стручните соработници во училиштето се посветени да работат во интерес на учениците и во прв план ги ставаат нивното учење, однесување и ментално здравје.
Në periudhën 20.09.2021 (e hënë) deri më 24.09.2021 (e premte) në një kohëzgjatje prej 90min. U zhvillua një trajnim i titulluar “Njohja e përshtatjes dhe mbështetja e nxënësve me vështirësi arsimore”. Trajnimi u krye nga shërbimi professional, edukator special dhe rehabilitues dhe psikolog.
Trajnimi në vetvete mbulon një problem thelbësor me të cilin përballet i gjithë stafi mësimdhënës, dhe ai është zbulimi, përshtatja duke përdorur teknikat dhe metodat e duhura për të punuar me nxënësit me aftësi të kufizuara dhe nxënësit me nevoja të veçanta arsimore. Zbulimi i vështirësive dhe afiniteteve të nxënësve kërkon një vlerësim të mirë nga stafi mësimdhënës në mënyrë që të jetë në gjendje t’i afrohet dhe zhvillojë siç duhet një PIA (plan individual arsimor) ose qëllime të diferencuara për ata nxënës që arrijnë rezultate më të mëdha se nxënësit e tjerë. Qasja individuale dhe përshtatja me nevojat e nxënësve është vendimtare për kontributin në zhvillimin maksimal të potencialeve të nxënësve dhe arritjen e qëllimit të tyre. Me azhurnim të vazhdueshëm, ne përpiqemi për përfshirjen e të gjithë fëmijëve në procesin arsimor dhe pranimin e tyre adekuat në kontekstin e shkollës. Nxënësit trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të drejtë duke marrë parasysh dallimet e tyre individuale.
Mësuesit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollë janë të përkushtuar të punojnë në interes të nxënësve dhe të vënë mësimin, sjelljen dhe shëndetin e tyre mendor në radhë të parë.