Во рамките на Програмата за зачувување на животната средина е подготвен едукативниот пакет „Honey Land“ за кој што се реализираше обука за негово имплемнтирање во наставните програми за основно образование.
Trajnim edukativ per zbatimin dhe perfshirjen e paketes edukative “Toka e mjaltit” ne programet mesimore ne arsimin fillor. Organizuar nga Byroja per Zhvillimin e Arsimit.