Во рамките на проектот за Просоцијални вредности #ProSocialValues, #ProSocialWeek учениците од Училиште Живко Брајковски, членови на секцијата „Здрава храна, здрави генерации“ во мешан етнички состав од 6-9 одделение под менторство на наставничките С. Урџанис и Nazmije Bela поддржан и од фондацијата Песталоци реализираа повеќе работилници на кои од тестенини изработија разновидни украси, лампиони, елки, венци и слично. Беа во посета на фабриката за здрава храна Виталиа, а активностите ги продолжија и од дома за време на пандемијата предизвикана од корона вирусот. Учениците изготвија презентации и флаери со пораки за здрава храна.
Në kuadër të projektit për vlerat prosociale #ProSocialValues, nxënësit e Shkollës “Zhivko Brajkovski”, anëtarët e seksionit "Ushqim i shëndetshëm, breza të shëndetshëm" në një përbërje etnike të përzier të klasës 6-9 nën mentorimin e mësuesve S. Urxhanis dhe Nazmije Bela, të përkrahur nga Fondacioni Pestaloci, realizuan disa punëtori ku bënë dekorime të ndryshme nga makaronat, llampionë, pemë të Krishtlindjeve, kurora dhe të tjera. Ata vizituan fabrikën e ushqimit të shëndetshëm Vitalia dhe vazhduan aktivitetet e tyre nga shtëpia gjatë pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi.