Во рамките на проектот МИМО се одржа заеднички час (на македонски и албански наставен јазик) со ученици од биолошката секција на тема Биодиверзитетот во националните паркови во Република Македонија.

Në kuadër të projektit INRA u mbajt orë e përbashkët( nē gjuhen maqedonase dhe shqipe ) me nxënësit e aktivit të biologjisë me temë Biodiversiteti në parqet nacionale në Republikën e Maqedonisē.