Во рамки на активноста за развивање на идеи за позитивни промени, поддржана од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, се обезбедија велосипеди кои ќе се користат во училиштето, а особено за време на часовите по техничко и физичко образование.
Членовите на ученичкиот парламенти Вук Вукотиќ и Исра Османи од ООУ ,,Живко Брајковски“ се дел од Центарот за фузија на идеи. Учениците во текот на второто полугодие од минатата учебна година присуствуваа на редовните онлајн месечни состаноци, обуки и настани кои се спроведуваа во рамки на ЦФИ. Досегашните активности вклучуваа ,,бура на идеи”, при што учениците имаа шанса да наведат креативни идеи за позитивни промени, кои би овозможиле решавање на проблеми кои се детектирани во нивните училишта/околина. Дополнително, учениците учествуваа на три работилници: работилница за креативно размислување, работилница за поттикнување на младинскиот активизам и работилница за комуникациски вештини и јавно говорење, тие беа дел и од настан кој се организираше по повод Денот на планетата Земја.

Учениците од ООУ ,,Живко Брајковски” развија идеја за позитивна промена со клучна порака дека придонесот за грижата кон животната средина треба да го даде секој поединец на општеството со личен пример, и сите без оглед на возраста и околностите треба да се одлучуваме за превоз со велосипед. Следни чекори на учениците ќе бидат иницијативи за изградба на вело-патеки во општина Бутел.

Активностите на Центарот за фузија на идеи продолжуваат до декември 2021 и се реализираат во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, имплементиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование.
Si pjesë e aktivitetit për shkrierjen e ideve për ndryshime pozitive, të mbështetur nga Projekti i USAID -it për Integrim Ndëretnik të të Rinjve në Arsim, u siguruan biçikletat të cilat do të përdoren në shkollë, veçanërisht gjatë orëve të edukimit teknik dhe edukimit fizik.

Anëtarët e parlamentit të nxënësve Vuk Vukotic dhe Isra Osmani nga SH.F.K “Zhivko Brajkovski” janë pjesë e Qendrës për Shkrirjen e Ideve. Gjatë semestrit të dytë të vitit shkollor, studentët ndoqën takimet e rregullta mujore online, trajnimet dhe ngjarjet që u zhvilluan brenda CFI.

Me Aktivitetet e deritanishme kanë përfshirë një sesion të “stuhisë së ideve” në të cilën studentët kanë pasur mundësinë të dalin me ide krijuese për ndryshime pozitive që do të ndihmonin në zgjidhjen e problemeve të detektuara në shkollat / mjedisin e tyre. Për më tepër, studentët morën pjesë në tre punëtori: një punëtori për të menduarit krijues, një punëtori për inkurajimin e aktivizmit të të rinjve dhe një punëtori për aftësitë e komunikimit dhe të folurit publik, ata ishin pjesë e një ngjarjeje të organizuar me rastin e Ditës së Tokës.

Nxënësit nga SH.F.K “Zhivko Brajkovski” zhvilluan një ide për një ndryshim pozitiv me një mesazh kryesor që kontributi në kujdesin ndaj mjedisit duhet të jepet nga secili individ i shoqërisë me një shembull personal, dhe të gjithë pavarësisht nga mosha dhe rrethanat duhet të vendosin për transportin me biçikleta. Hapat e ardhshëm të studentëve do të jenë nismat për ndërtimin e shtigjeve të biçikletave në komunën e Butelit.

Aktivitetet e Qendrës për Shkrirjen e Ideve vazhdojnë deri në Dhjetor 2021 dhe realizohen në kuadër të Projektit të USAID -it për Integrimin Ndëretnik të Rinisë në Arsim, të zbatuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar.