Во рамки на меѓународниот проект на Erasmus+: RESPE.CT.:RESPonsiblE eduCaTion against violence, учениците за Меѓународниот ден на детето, 3ти ноември, истражуваат, пребаруваа и на хамери-постери запишаа некои од правата на децата.
Проектот е под менторство на наставничките Верче Петрова и Анета Петковска