Вредни и креативни ученици од 8-2 одделение
одделенски раководител Верче Петрова