Врсничка едукација за борба против болести на зависности
✅ Црвен крст на Репубилика Северна Македонија – Општинска организација Чаир на 29 ноември 2021 година, одржа врсничка едукација со врснички едукатор за темата Превенција од болести на зависности во основното Училиште Живко Брајковски, на која присуствуваа 54 ученици.
📍 Едукацијата се одвиваше преку дискусија и отворени теми од страна на учениците кои помогнаа да се донесат заклучоци за начините за прекинување на зависностите од дрога, алкохол, тутун и социјални медиуми.
📌 Овие едукации се реализираат со цел да се информираат учениците со начините на справување и првевенција од болести на зависности.
———————————————————————–
Edukim i bashkmoshatarve për luftën kundër sëmundjeve të varshmëris
✅ Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë Veriut – Organizata komunale Çair më 29 nëntor 2021, realizoi edukim nga pier edukatorë në temën Prevenim prej sëmundjeve të varshmëris në shkollën fillore Zhivko Brajkovski, në të cilën ishin prezent 54 nxënës.
📍 Edukimi u realizua nëpërmjet diskutimeve dhe hapja e temave nga ana e nxënësve të cilët ndihmuan të sillen përfundime për mënyrat e ndalimit të nvarësive nga droga, alkoholi, duhani dhe rrjetet sociale.
📌 Këto edukime realizohen me qëllim që të informohen nxënësit me mënyrat e reagimit dhe prevenimit nga sëmundjet e varësisë.