Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на Р.С.М. бр.101-2019), ООУ “Живко Брајковски” – Бутел, Скопје го подготви следниот годишен извештај: