Градоначалникот на Општина Бутел, Дарко Костовски го посети нашето училиште и направи увид во реализацијата на реновирање на подот во училишната спортска сала. Разговаравме во насока на унапредување на училишниот спорт, кој треба да претставува основа за остварување на огромните општествени придобивки кои ги претполага развојот и негувањето на училишниот спорт.
Физичкото и здравствено образование на учениците отсекогаш претставувало еден од најважните елементи на образовниот процес.
Kryetari i Komunës së Butelit, Darko Kostovski vizitoi shkollën tonë dhe inspektoi realizimin e rinovimit të dyshemesë në sallën sportive të shkollës. Folëm për promovimin e sportit shkollor, i cili duhet të jetë bazë për arritjen e përfitimeve të mëdha sociale që presupozojnë zhvillimin dhe edukimin e sportit shkollor.
Edukimi fizik dhe shëndetësor i nxënësve ka qenë gjithmonë një nga elementët më të rëndësishëm të procesit arsimor.