Група ученици со наставници, во периодот од 27.03 до 01.04 2022 година во Леборк, Полска, заедно со ученици и наставници од Полска и Португалија ја реализираат првата мобилност од Еразмус+ проектот на тема Почитување: Одговорно однесување во образованието против насилството како, дел од К229 програмата.

Një grup nxënësish me mësues në periudhën 27.03-01.04 2022 në Leborck të Polonisë së bashku me studentë dhe mësues nga Portugalia realizojnë mobilitetin e parë nga projekti Erasmus + me temën Respekti: Sjellja e përgjegjshme në edukimin kundër dhunës si pjesë e K229 programit