Денес во просториите на училиштето се реализирализираше едукативно предавање на тема „Безбедност“ од страна на Одделение за превенција при МВР, со поддршка од инспектори од малолетничка деликвенција и командир на униформа при СВР Чаир. Едукативното предавање го проследија претставниците на ученичката заедница, стручната служба, одговорните наставници на активите, домаќинот на училиштето, претседателот на УО, претседател на СР. Цел на превентивната активност е преку едукативно предавање да се подигање јавната свест за поголема безбедност на децата. Средбата заврши со конструктивни предлози и договор за идна соработка.
Sot në hapësirat e shkollës u realizua ligjeratë edukative në temë ” Siguria” nga ana e sektorit për preventivë nën MPB, me përkrahje të inspektorëve nga delikuenca e të miturve dhe komandanti i uniformave të SPB Çair.
Ligjeratën edukative e përcjollen përfaqësuesit e bashkësisë së nxënësve, shërbimi profesional, mësimdhënësit përgjegjës të aktiveve, pritësi i shkollës, kryetari i bordit të shkollës, kryetari i këshillit te prinderve. Qëllimi i aktivitetit preventiv është që nëpërmjet ligjeratës edukative të ngrihet vetëdija publike për siguri më të madhe të fëmijëve. Takimi përfundoi me sugjerime konstruktive dhe marrëveshje për bashkëpunim në të ardhmen.