“Детска недела”
Тема: Линија на пријателството
Работилница со 6-2 одд.
Весна Пигуловска Стајковски наставничка по македонски јазик