Единствен услов за успешен наставник е љубовта кон професијата.