Експерименти за разложување на белата светлина

„ Дисперзија“

Едниот изведен во надворешни услови со природна сончева светлина, другиот во внатрешни услови со вештачка светлина
Верче Петрова наставник по математика и физика
(е-училница)