Секогаш мотив за работа се самите ученици
Демонстрација на зависноста на хидростатичниот притисок од висината на водениот столб
Наставник по физика и математика Верче Петрова
(е-училница)

Зависност на хидростатичниот притисок од висината на водениот столб