Финансиски извештаи

2018 година


Завршни сметки

  Приходи и расходи за самофинансирачка сметка – 787
  Биланс на состојба за самофинансирачка сметка – 787
  Приходи и расходи за општинско-буџетска сметка – 903
  План на приходи за 2018 година
  План на расходи за 2018 година
  Образец РВ за 2018 година
  Финансов извештај за 2018 година за сметка 787
  Финансов извештај за 2018 година за сметка 903

2019 година


Завршни сметки

  План на приходи за 2019 година
  План на расходи за 2019 година
  Образец РВ за 2019 година
  Приходи и расходи за сметка – 787
  Биланс на состојба за сметка – 787
  Приходи и расходи за сметка – 903
  Биланс на состојба за сметка – 903
  Приходи и расходи за сметка – 603

2020 година


Завршни сметки

  Приходи и расходи за сметка – 787
  Биланс на состојба за сметка – 787
  Приходи и расходи за сметка – 903
  Биланс на состојба за сметка – 903
  Приходи и расходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 903
  Структура на приходи за сметка – 787

2021 година


Завршни сметки

  Биланс на состојба за сметка – 787
  Даночен биланс за сметка – 787
  Посебни податоци за сметка – 787
  Приходи и расходи за сметка – 787
  Структура на приходи за сметка – 787
  Биланс на состојба за сметка – 903
  Даночен биланс за сметка – 903
  Посебни податоци за сметка – 903
  Приходи и расходи за сметка – 903
  Структура на приходи за сметка – 903
  Биланс на состојба за сметка – 603
  Даночен биланс за сметка – 603
  Посебни податоци за сметка – 603
  Приходи и расходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 603
  Биланс на состојба за сметка – 785 Донаторска
  Даночен биланс за сметка – 785 Донаторска
  Посебни податоци за сметка – 785 Донаторска
  Приходи и расходи за сметка – 785 Донаторска
  Даночен биланс

2022 година


Завршни сметки

  Биланс на состојба за сметка – 787
  Посебни податоци за сметка – 787
  Приходи и расходи за сметка – 787
  Структура на приходи за сметка – 787
  Биланс на состојба за сметка – 903
  Даночен биланс за сметка – 903
  Посебни податоци за сметка – 903
  Приходи и расходи за сметка – 903
  Структура на приходи за сметка – 903
  Биланс на состојба за сметка – 785 Донаторска
  Посебни податоци за сметка – 785 Донаторска
  Приходи и расходи за сметка – 785 Донаторска
  Структура на приходи за сметка – 785 Донаторска
  Биланс на состојба за сметка – 603
  Посебни податоци за сметка – 603
  Приходи и расходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 603