Зајакнување на капацитетите на училиштето за инклузивно образование Обука, од страна на советници од БРО