За да биде успешен, наставникот мора да си ја сака работата.