За да ги мотивираме учениците, мора да работиме со нив за да го постигнат пиедесталот на своите соништа!
Për t’i motivuar nxënësit, duhet punuar së bashku me to, që të mbërrijmë piedestalin e ëndërrave të tyre!

Денес, 21.02.2022, под менторство на наставникот Дритон Мифтари, со нашите учениците го посетивме Меѓународниот ликовен симпозиум – Гирих, кој се одржа во просториите на Балканскиот Меѓународен Универзитет. Учениците беа одблиску запознаени со работната атмосфера и универзитетскиот образовен дух.

Sot, 21.02.2022, nën mentorimin e ars. Driton Miftari, me nxënësit tonë vizituam Simpoziumin Ndërkombëtar Artistik – Girih, i cili u zhvillua në hapësirat e Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik. Nxënësit për së afërmi u njoftuan me atmosferën e punës dhe me frymën arsimore universitare.