За учителот, не постои лош ученик.
Трудот и нивната работа е света за мене…
Одделенски раководител на VIII⁴
Леунора Решит
Për mësuesin, nuk ekziston nxënës i keq! Mundi dhe puna e tyre është e shenjtë për mua….
Leunora Reshit