Известување!
Поради вонредните мерки за заштита од корона вирусот, а со цел заштита на ранливите категории, зедно со Црвениот крст на Република Северна Македонија-Општинска организација – Чаир, формиравме мобилни тимови за помош и поддршка на стари и изнемоштени лица, лица со попреченост и лица кои немаат поддршка од семејствата, за дотур на лекови, храна и средства за хигиена .

Контакт телефон: Црвен крст Чаир: 070/208-383
************************************************
Informim!
Për shkak të masave të jashtëzakonshme për mbrojtje nga virusi Korona, dhe me qëllim të mbrojtjes së kategorive të ndjeshme, së bashku me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë Veriore – Organizatën Komunale – Çair, kemi ngritur ekipe të lëvizshme për të ndihmuar dhe mbështetur të moshuarit, invalidët dhe personat me aftësi të kufizuara të cilët nuk kanë mbështetje familjare, për sigurimin e ilaçeve, ushqimemeve dhe furnizimeve tjera higjienike.
Ekipet do të punojnë në terren çdo ditë nga ora 08:00 – 12:30!
Telefoni i kontaktit: Kryqit i Kuq – Çair: 070 / 208-383