Изложба со 130 изработки од нашите ученици, поделба на сертификати и кесички со бонбончиња од Шведска Амбасада како подарок за креативните наши ученици. Не случајно е кажано „Крајот го краси делото“. Голема благодарност до нашите ученици,родители кои што учествуваа на настанот и наставниците Верче Петрова, Анета Петковска, Дритон Мифтари и Димко Спироски кои што во овој период несебично се вложија за успешна реализација на одбележување на роденденот на Пипи.

Ekspozita e krijimeve nga nxënësit tanë, shpërndarja e certifikatave dhe çantave me ëmbëlsira nga Ambasada Suedeze si një dhuratë për nxënësit tanë kreativ. Jo rastësisht thuhet “Fundi e zbukuron punën”. Shumë faleminderit nxënësve tanë, prindërve që morën pjesë në ngjarje dhe mësuesve Verce Petrova, Aneta Petkovska, Driton Miftari dhe Dimko Spiroski të cilët në këtë periudhë pa kursyer veten investuan në realizimin e suksesshëm të kremtimit të ditëlindjes së Pipit.