Изработена е настрешница над влезна врата на училиштето и нова табла со логото и називот на нашето училиште.