Изработка на хамер со детските права по повод Светска недела на детето IV 1 одд.
Ана Николовска одделенски наставник