,,Инклузијата е наше секојдневие‘’ – реализација на работилница со учениците од V-1 и V-2 одд. со одд. наставници Лилјана Стојановска и Ленче Неделковска.