Истражување од страна на учениците на тема
„Здрава храна “ и презентација на стекнатите знаења.