И оваа учебна година наставниците од нашето училиште несебично се вложуваат и секој во рамките на своите можности придонесува во збогатување на наставните содржини за потребите на Националната платформа за поуспешна реализација во наставата од далечина.