Кај нас е ПРОЛЕТ со помош на алатките на PAINT
III-2 одделение со одд. наставник Ленче Неделковска
ООУ,, Живко Брајковски ” Бутел, Скопје
(е-училница)