,, Македонски јазик – дедово, прадедово – НАШ ЗАВЕТ”
III-2 одделение со одд. наставник Ленче Неделковска
ООУ,, Живко Брајковски ” Бутел ( е-училница )