Меѓуетничка интерграција во образованието
Природно-математичкиот актив одржан заеднички час со шестите одделенија на тема танграм