Мисија и визија

Изјава за мисија:

Училиштето постои за да им обезбеди квалитетно знаење и воспитување на учениците, а на вработените пријатна атмосфера за работа, односно демократска средина во која учеството се охрабрува, мислењето и изразувањето можат да бидат отворени, средина каде што има отвореност и праведност.

MМултикултурна средина

 

ИИстражување

 

ССоработка меѓу ученици, наставници и родители

 

ИИдеи за унапредување во образованието

 

ЈЈадро на знаењето

 

ААвтентичност во работата

 


Изјава за визија:

Секогаш ќе бидеме во чекор со времето.

 

ВВерба во нашите ученици

 

ИИновативност во наставата

 

ЗЗнаење за денес и утре

 

ИИнвестирање во правилен развој на учениците

 

ЈЈакнење на меѓусебна доверба

 

ААмбиент кој отсликува позитивна меѓуетничка клима