Модерно и современо училиште веќе е реалност. Опрема за подобрување на материјално-техничките услови за изведување на квалитетна практична настава по предметот хемија.
Shkollë moderne dhe bashkëkohore,tani më është realitet! Pajisje për përmirësimin e kushteve materialo-teknike,për kryerjen e mësimdhënies cilësore në lëndën e Kimisë!