Назмие Бела наставник по биологија
Работилница со највредните ученици, движење на земјата.
Me nxënësit shumë puntorë V-4 -Lëvizja e Tokës 🌎🪐🌛🌗☄️