Наставничката по математика од ООУ „ Живко Брајковски „ Бутел, зема учество на меѓународна конференција за образование по математика, физика и сродни науки