Национална платформа за е-настава, разработка на методски единици преку видео лекции.
Анета Димишковска наставник по француски јазик во
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)
https://drive.google.com/file/d/1yvL_Oh-5RFXDHc6SXjHqrlXmGRVUbH2x/view?ts=5e7a0dfb