Нашето училиште е избрано да учествува во меѓународно истражување на тема „Студијата за однесувањата поврзани со здравјето кај младите на училишна возраст“. во рамки на националниот примерок. За тоа да биде квалитетно и успешно спроведено училишниот психолог Андријана Јовановска на 15.02.2022 година учествуваше на онлај едукативна работилница како номинирано одговорно лице од училиштето. Во нашето училиште ќе бидат опфатени учениците од VIII и VI одделенине.