На ден 08.06.2021 во ООУ„Живко Брајковски“ се одржа последната работилница од активностите во рамки на секциите, Математичка секција – Математиката – нејзиното шаренило и нејзината сестрана примена – Учење преку игра, од проектот „Јакнење на мултиетничка соработка во општините“, имплементиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО), а поддржан од страна на Детската фондација Песталоци.
Како за завршна активност, на работилницата учествуваа и двајца ученици со оштетен слух . Секој учесник се претстави со помош на знаковна азбука и се водеше разговор со помош на знаковната азбука.
Знаковната азбука иако нова за сите, но очигледна и доста интересна, претставува предизвик за учениците, па и за нас наставниците.
Учениците со оштетен слух им помагаа на своите соученици во разговорот со знаковната азбука.
Работилницата ја предводат: Верче Петрова, Бернанда Мустафова, Мирфетка Јашароска, Frisida Çoçka Ajrullahu.
Më 08.06.2021 në Sh.F.K “Zivko Brajkovski” u mbajt punëtoria e fundit e aktiviteteve në kuadër të seksioneve, seksioni i Matematikës – Matematika – larmia e saj dhe zbatimi i saj gjithëpërfshirës – Të mësuarit përmes lojës, nga projekti “Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna” , zbatuar nga Qendra e Maqedonisë për Arsim Qytetar (QMAQ), dhe mbështetur nga Fondacioni i Fëmijëve Pestalozzi.
Si aktivitet përfundimtar, dy nxënës me aftësi të kufizuara të dëgjimit morën pjesë në punëtori. Secili pjesëmarrës u prezantua me ndihmën e alfabetit të shenjave dhe u zhvillua një bisedë me ndihmën e alfabetit të shenjave.
Alfabeti i shenjave, megjithëse risi për të gjithë, por i qartë dhe mjaft interesant, është një sfidë për nxënësit madje edhe për ne mësuesit.
Nxënësit me dëmtime të dëgjimit ndihmuan shokët e tyre për të komunikuar me alfabetin e shenjave.