На ден 18.02.2021 наставничките Верче Петрова и Анета Петковска ја одржаа првата онлајн средба од Еразмус проектот КA229 RESPE.CT.: RESPonsiblE eduCaTion against violence со партнерите од Италија, Португалија и Полска