Мултиетничко училиште како добар пример за соживот