На свеченото отварање на ликовната изложба на делата создадени на десетата ликовна колонија ,,Љубанци 2020”,
градоначалникот Велимир Смилевски им додели на најдобрите уметници меѓу учениците дипломи и пригодни награди-комплети за сликање.
Имавме можност да ги погледнеме 29-те дела од 16 автори:23 слики,5 скулптури во мермер и дрво една резба и седумте наградени детски цртежи.
Në hapjen e madhe të ekspozitës artistike të veprave të krijuara në koloninë e dhjetë të artit “Ljubanci 2020”, Kryetari Velimir Smilevski shpërndau artistët më të mirë në mesin e nxënësve me diploma dhe çmime të veçanta për pikturë. Ne patëm mundësinë të shikonim 29 vepra të 16 autorëve: 23 piktura, 5 skulptura në mermer dhe dru një gdhendje dhe shtatë vizatime të fituara me çmime për fëmijë.