На 01.12.2021 година од страна на советник од Бирото за развој на образованието беше посетен час по предметот општество на тема ги читаме и толкуваме картографските знаци на географска карта на Македонија во IV-2 одделение. Целта на посетата беше да се согледа планирањето и реализацијата на активностите поврзани со интеркултурното образование. Преку соодветното реализирање на наставната тема часот беше оценет како пример на успешен наставен час.
Магдица Пеева одделенски наставник