На 21.03.2022г. со учениците од деветто одделение се спроведе меѓународно истражување ИСРД 4,од страна на проектен тим од Факултетот за безбедност-Скопје,со одобрение добиено од страна на МОН и Бирото за развој на образование

Одговорен наставник: Силвана Урџанис