На 21.03.2022 година пред претставници од МОН, БРО и ЦСОО на учесниците во Центарот за фузија на идеи им се доделија сертификатите и се презентираше заеднички развиена идеја на Центарот за фузија на идеи- Гласот на иднината одекнува ученичко вмрежување.
Од ООУ„Живко Брајковски“ Бутел Скопје членови на Центарот за фузија на идеи беа училишниот психолог Андријана Јовановска, ученикот Вук Вукотиќ од IX-2 одд. и ученичката од од IX-3 одд. Исра Османи.
Më 21 mars 2022, para përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, BZHA-së dhe QAPT-së, pjesëmarrësve në Qendrën për shkrirjen e ideve u ndanë certifikata dhe u prezantua ideja e zhvilluar bashkërisht e Qendrës për shkrirjen e ideve – Zëri i së Ardhmes i bën jehonë rrjetës së nxënësve.
Nga SHFK “Zhivko Brajkovski” Butel Shkup, anëtarë të Qendrës për shkrirje të ideve ishin psikologeja e shkollës Andrijana Jovanovska, nxënësi Vuk Vukotiq nga klasa IX-2 dhe nxënësi nga klasa IX-3 Isra Osmani.