Нова просторија за училишната библиотека која што оваа учебна година ја збогативме со нови лектирни изданија на двата наставни јазика. Училишната библиотека е составен дел на целокупната воспитно-образовна дејност во едно училиште. Преку неа се остварува контакт меѓу наставата, наставниците и учениците.