Обука за “Подигнување на капацитетите на училиштата за развој на Еразмус+ апликации”
Верче Петрова наставник по математика и физика