Обука на стручна служба во насока на препознавање и процена на проблемот со внимание и помнење, но и на анксиозно- депресивни растројства, кај млади на возраст до 18 год.
Me datë 02-03.04.2022 është mbajtur trajnimi i shërbimit profesional në drejtim të njohjes dhe vlerësimit të problemit me vëmendjen dhe kujtesen, por edhe mbi zhvillimet ankthi-depresive te të rinjët deri 18 vje.